โครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
           คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้มีมติกำหนดโครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้
           ข้อ 1 สมาชิกสามารถพักชำระหนี้ได้ทุกสัญญา ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน
           ข้อ 2 ระยะเวลาพักชำระหนี้ 3 เดือน
                  รุ่นที่ 1 ยื่นแบบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาพักชำระหนี้ ตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2564
                  รุ่นที่ 2 ยื่นแบบภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ระยะเวลาพักชำระหนี้ ตั้งแต่งวดเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2564
           ข้อ 3 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถกู้เงินประเภทใดๆได้ระหว่างการพักชำระหนี้ ยกเว้นกู้ฉุกเฉิน
           ข้อ 4 พักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น โดยสหกรณ์จะเรียกเก็บเฉพาะดอกเบี้ย
           ข้อ 5 ให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยให้ผู้ค้ำประกันทุกคนและกรรมการประจำหน่วยลงนามในแบบพักชำระหนี้ แล้วนำส่งสหกรณ์ภายในกำหนด หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วสหกรณ์จะไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้น
           **กรณีสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ให้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน ให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินการยื่นแบบพักชำระหนี้ (ห้ามมิให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันโดยพลการ)
ดาวน์โหลดแบบขอพักชำระหนี้
 
เลขทะเบียนสมาชิก :
เลขบัตรประชาชน :